กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การสร้าง  MyConnection  กับ  MySQL

 

      1. คลิกเมนู  Window  เลือก Databases  (ใช้ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายถูกติดอยู่)

 
 

      2. เปิดไฟล์  นามสกุล  PHP  ขึ้นมา  1 ไฟล์

      3. คลิกเครื่องหมายบวก      เลือก  MySQL Connection

 
 

      4. เติมข้อมูลตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

         4.1 Connection name : MyConnect  (ตั้งชื่อการเชื่อมต่อ)

         4.2 MySQL server : localhost (ตอนเข้า google chrome)

         4.3 User name : root (ชื่อผู้ใช้ เป็น root ได้เลย เอาตามค่า default)

         4.4 password : w12345678 (รหัสผ่าน เราเป็นคนกำหนดเองตอนลงโปรแกรม AppServ)

         4.5 Database : dw-db ตามที่เราได้สร้างไว้  (ตามข้อ 6 ของการสร้างฐานข้อมูล)

             4.5.1 คลิก  Select (ห้ามพิมพ์ชื่อลงไปเอง  ให้ใช้คำสั่งนี้ เพื่อดูว่าสามารถเชื่อมได้จริงหรือไม่ กันการพิมพ์ผิดพลาด)

               4.5.2 เลือกชื่อฐานข้อมูล  dw-db  (ในที่นี้สร้างไว้ชื่อ  dw-db)

.
 

             4.5.3 คลิกปุ่ม  test  (เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ ถ้าเชื่อมได้จะขึ้นไดอะล็อกบล็อกตามภาพต่อไปนี้)

 
 

             4.5.4 คลิก  Ok

         4.6 คลิก  Ok

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com