กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

กรณีศึกษาสำหรับทำงานชิ้นส่งครู

 

(การสร้างปุ่ม Submit / Button)

 

      1.  คลิกเลือก Button

 
 

          จะปรากฏดังรูปภาพต่อไปนี้

.
 

          กำหนดรายละเอียดดังภาพ

          1.1  ID : btnSave  (คือตัวแปร ห้ามีอักขระพิเศษ ห้ามเว้นวรรค)

          1.2 Label : (ไม่ต้องใส่)

          1.3 Style : No label tag

          1.4 Position : Before form item

          1.5 คลิก OK

               จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่างนี้

 
 

      2. คลิกปุ่ม Submit  ที่สร้างบนหน้าจอ

      3. คลิก Submit Form (ที่ PROPERTIES)

.
 

      4. ช่อง Value : บันทึก (เปลี่ยน “Submit” เป็น “บันทึก”)

.
 
      5. บันทึกข้อมูล
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com