กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การลบข้อมูล (Delete Records)

 

      1. เปิดไฟล์  data-table.php

      2. คลิกในตาราง ช่อง email ให้เคอร์เซอร์กระพริบในตาราง

 
 

      3. คลิก   Splits cell into rows or colomns  (เพิ่มคอลัมน์ ตารางแนวตั้ง)

 
 

      4. คลิกเลือก  columns

      5. Number of columns : 2  (กำหนดเพิ่มเป็น 2 คอลัมน์  โดยนับตัวมันเองด้วย)

      6. คลิก  OK

.
 

      7. คลิกในตาราง  ช่อง {ShowData.email} ให้เคอร์เซอร์กระพริบในตาราง (ทำเช่นเดียวกับข้อที่ 2-6 อีกครั้ง)

         จะได้ดังรูปภาพด้านล่าง

 
 

      8. ช่องด้านบน พิมพ์ “Option” / ช่องด้านล่าง  พิมพ์ “ลบ” จัดให้อยู่กึ่งกลางเซล

 
 

      9. คลุมดำ คำว่า  “ลบ”

      10. คลิกเลือก    ที่  Properties  (บางครั้งมันอาจจะเลือกอยู่ที่  CSS)

 
 

           10.1 พิมพ์  delete.php  ลงที่ช่อง  Link  กด  Enter  ที่แป้นคีย์บอร์ด

 
 

           10.2 คลิก  Browse เลือก  

           10.3 คลิกเครื่องหมายบวก  ที่  Recordset (ShowData) เลือก  id

 
 

           10.4 ที่ช่อง    ด้านล่าง

           10.5 พิมพ์  delete.php?id=<?php echo $row_ShowData['id']; ?>

 
 

           แต่เมื่อคลิกที่ตำแหน่งอื่นอาจจะขึ้นข้อความข้างล่างนี้แทน  ซึ่งสามารถใช้ด้วยกันได้

            <?php echo $row_ShowData['']; ?>?id=<?php echo $row_ShowData['id']; ?>

           10.6 คลิก  Ok

 
 

  การสร้างหน้าเพจสำหรับลบ Delete

     1.  คลิกเมนู  File  คลิก  New

 
 

2.  คลิกเลือก  PHP   คลิก Create

 
 

      3. คลิกเมนู  File  คลิก  Save As

      4. ตั้งชื่อไฟล์  delete.php

      5. ที่  Panel  Insert   คลิกลูกศรชี้ลง  เปลี่ยนเป็น  Data

 
 

      6. คลิก Delete Record 

 
 

          จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง

 
 

           6.1 First check if variable is defined:  Primary key value

           6.2 Connection: MyConnect

           6.3 Table: students

           6.4 Primary key column: id

           6.5 primary key value: URL Parameter  id

           6.6 After deleting, go to: เลือกไฟล์ data-table.php

               6.6.1  คลิกปุ่ม

 
 

               6.6.2  คลิกเลือกไฟล์ data-table.php

               6.6.3  คลิก OK

               6.6.4  คลิกเมนู  File  คลิก Save  เพื่อความมั่นใจ

      7. คลิก Tab  data-table.php   กดปุ่ม  F12 เพื่อทำการทดสอบการลบ

 
 

          เมื่อทำการทดสอบ จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่างนี้

 
 
.
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com