กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

กรณีศึกษาสำหรับทำงานชิ้นส่งครู

 

การสร้าง Connect ของตาราง edu

 

      1. คลิกเลือก panel  DATABASES

      2. คลิกเครื่องหมายบวก

 
 

          จะปรากฏดังรูปภาพต่อไปนี้

.
 

          กำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

          2.1 Connection name : MyConnectEdu

          2.2 MySQL server : localhost

          2.3 User name : root

          2.4 Password : w12345678

          2.5 Database : dw-db (คลิก Select เลือก dw-db ห้ามพิมพ์เองค่ะ)

          2.6 คลิก OK

                (เตรียมสร้าง ตารางแสดงผลข้อมูล)

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com