กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การรับสมัครสมาชิก (เพิ่มสมาชิกใหม่)

 
      1. เปิดไฟล์ index.php หรือคลิกที่  Tab ไฟล์ index.php ( ถ้าเปิดไว้อยู่แล้ว)
 
 

      2. สร้างไฟล์ register.php (หรือกด Ctrl + N  เลือก PHP  เลือก Create) หรือจะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

          2.1 คลิกเมนู File

          2.2 คลิก New

 
 

          2.3 คลิกเลือก PHP

 
 

          2.4 คลิก Create  จะปรากฏหน้าจอเปล่า

 

      3.  บันทึกข้อมูล ตั้งชื่อ register.php

          3.1 คลิกเมนู File  คลิก Save as หรือ กด Ctrl + S เพื่อทำการบันทึกไฟล์ (กรณีบันทึกครั้งแรก)

 
 

          3.2  คลิกลง Folder  admin

        3.3  ตั้งชื่อไฟล์ File name: register.php (ใส่เฉพาะชื่อค่ะ)

        3.4  คลิก Save

 
 

      4. คลิก Tab ไฟล์ index.php
          4.1 พิมพ์ “สมัครสมาชิกใหม่” หลังปุ่ม Login

 
 
          4.2 คลุมดำคำว่า “สมัครสมาชิกใหม่”
          4.3 คลิก Browse  ที่ panel  Properties
 
 

          4.4 คลิกเลือกไฟล์ register.php (เครื่องของนักเรียนอาจจะไม่มี .php ขึ้นค่ะ)
          4.5 คลิก OK

 
 
          4.6 บันทึก หรือกด Ctrl + S คือการบันทึกงานที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล
(สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง)
                4.6.1  คลิกเมนู File
                4.6.2  คลิก Save (กรณีบันทึกงานเดิม)
 
 
     5. คลิก Tab ไฟล์ register.php
 
 

      ข้อมูลที่ต้องสร้างให้ผู้ใช้ลงทะเบียน ดูจาก Localhost

 
 

          5.1 Panel Insert คลิกลูกศรชี้ลง

 
 
         5.2 คลิก Forms (จะขึ้นเส้นปะสีแดง แสดงว่าสามารถสร้างฟอร์มได้แล้ว)
 
 
          5.3 พิมพ์คำว่า “สมัครสมาชิกใหม่” เป็นหัวข้อของหน้าเพจ
          5.4 คลิกในช่องเส้นปะสีแดง ให้เคอร์เซอร์กะพริบ
 
 
          5.5 คลิก Text Field
 
 

                 5.5.1  กำหนดรายละเอียด  myName” ดังรูปภาพด้านล่าง

 
 
                         1) ID : myName
                         2) Label : Name :
                         3) Style : Attach label tag using ‘for’ attribute
                         4) Position : Before form item
                         5) คลิก OK
                         จะได้ดังภาพ
 

 
                         6) คลิกข้างหลัง Input
 

 

                         7) กดปุ่ม Shift + Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

          5.6 คลิก Text Field

 

 

               5.6.1  กำหนดรายละเอียด  “ชื่อผู้ใช้ = uName” ดังรูปภาพด้านล่าง

 

 
                         1) ID : uName
                         2) Label : Username :
                         3) Style : Attach label tag using ‘for’ attribute
                         4) Position : Before form item
                         5) คลิก OK
                         จะได้ดังภาพ
 

.

                         6) คลิกข้างหลัง Input ของ Username ช่องกรอกสี่เหลี่ยม

 

.

                         7) กดปุ่ม Shift + Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

          5.7 คลิก Text Field

 

.

               5.7.1  กำหนดรายละเอียด  “รหัสผ่าน = Password” ดังรูปภาพด้านล่าง

 

.

                         1) ID : pWord
                         2) Label : Password :
                         3) Style : Attach label tag using ‘for’ attribute
                         4) Position : Before form item
                         5) คลิก OK
                         จะได้ดังภาพ

 

.

                         6) คลิกข้างหลัง Input ของ Username ช่องกรอกสี่เหลี่ยม

 

.

                         7) กดปุ่ม Shift + Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

               5.7.2  คลิกที่ช่อง สี่เหลี่ยม ของ Password

               5.7.3  คลิก  radio  Password ที่ Panel PROPERITES เพื่อแสดงผลเป็นจุดแทนตัวอักษร

 

.

          5.8 คลิกข้างหลัง Input ของ Username ช่องกรอกสี่เหลี่ยม เคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง

 

.

         5.9 คลิก Button ที่ Panel INSERT  ส่วนของ Forms

 

.
               .5.9.1  กำหนดรายละเอียด  “รหัสผ่าน = Password” ดังรูปภาพด้านล่าง
 

.

                         1) ID : btnRegister
                         2) Label : ไม่ต้องกำหนด
                         3) Style : No label tag
                         4) Position : Before form item
                         5) คลิก OK
                             จะได้ดังภาพ

 

.

                         6) คลิกปุ่ม Submit
                         7) เปลี่ยนเป็น “สมัคร” กดปุ่ม Enter

 

.

      6.  คลิก panel Insert เปลี่ยนเป็น Data

 

.

          6.1 คลิกที่ลูกศร  User Authentication :
          6.2 คลิกเลือก Check New Username เป็นการเช็คว่า Username ซ้ำหรือไม่

 

.

          จะขึ้นดังรูปภาพด้านล่าง เป็นการตรวจสอบว่ามีชื่อในฐานข้อมูลแล้วหรือไม่

 

.

          6.3 คลิก Ok

      7.  การติดต่อฐานข้อมูล MySQL กับ โปรแกรม Dreamweaver
          7.1 คลิก Panel DATABASE
          7.2 คลิกเครื่องหมายบวก    เลือก MySQL Connection

.
.

.
               7.2.1  จะปรากฏดังรูปภาพดังต่อไปนี้
 

 

                         1) Connection name : MyConnectRegister (ตั้งชื่อการเชื่อมต่อ)

                         2) MySQL server : localhost (ตอนเข้า google chrome)

                         3) User name : root   (ชื่อผู้ใช้ เป็น root ได้เลย เอาตามค่า default)

                         4) password : w12345678  (รหัสผ่าน เราเป็นคนกำหนดเองตอนลงโปรแกรม AppServ)

                         5) Database : dw-db  ตามที่เราได้สร้างไว้ (ตามข้อ 6 ของการสร้างฐานข้อมูล)

 

               7.2.2  คลิก Select (ห้ามพิมพ์เองค่ะ)

               7.2.3  เลือกชื่อฐานข้อมูล dw-db (ในที่นี้สร้างไว้ชื่อ dw-db)

               7.2.4  คลิก OK

 

 
               7.2.5  คลิก Test เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
                        ถ้าขึ้น Connection was made successfully. แสดงว่าสามารถติดต่อฐานข้อมูลได้
 

 

               7.2.6  คลิก OK

          7.3 คลิก Ok

 

      8.  การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL กับงานในโปรแกรม Dreamweaver

          8.1 คลิก Tab  insert.php ลบชื่อ Watra

 

 
          8.2 ที่ Panel  INSERT (ถ้าไม่มีให้คลิกเมนู window  INSERT (หรือกดปุ่ม Ctrl + F2)
 

 

          8.3 คลิกลูกศรชื่อลงที่ Common    เลือก Data

 

 

          8.4 เลื่อนหา Insert Record  

          8.5 คลิกที่ลูกศรชี้ลง  เลือก

 

 

          8.6 กำหนดรายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง

 

 

               8.6.1  Submit Values from : form1

               8.6.2  Connection : MyConnectRegister

               8.6.3  Insert table : admin_system

                        นอกนั้นกำหนดตามค่าเดิม     

               8.6.5  After inserting, go to : index.php

                        (แล้วแต่ว่าต้องการไปที่ไฟล์ใด นี้ที่นี้ให้ไปที่ index.php)

               8.6.6   คลิกปุ่ม Browse…

                         1) เลือกไฟล์ index.php

                         2) คลิก OK (หน้าต่าง Select a redirect file.)

 

 

               8.6.7  คลิก Ok

                        จะปรากฏดังรูปข้างล่างนี้

 

 

          8.7 กำหนดการเชื่อมทีละฟิลด์ข้อมูลด้วย SERVER BEHAVIORS  

               8.7.1  คลิก panel  SERVER BEHAVIOR

 

               8.7.2  ดับเบิ้ลคลิกที่ Insert record (form1, MyConnectRegister)

 

 

               จะต้องดำเนินการกำหนดทั้ง 3 ฟิล์ด กำหนดรายละเอียดดังรูปภาพข้างล่างนี้

                        8.7.2.1  กำหนดฟิล์ด “user_name” ตามรายละเอียดข้างล่าง

 

 

                         1)  Submit Values from : form1

                         2) Connection : MyConnectRegister

                         3) Insert table : admin_system

                         4) Columns : ‘user_name’ Gets Value From ‘FORM.uName’ as text

                             ถ้าข้อ 4) นี้ไม่เหมือน ให้ทำข้อ 5) ก่อนค่ะ

                         5) Value : FORM.uName (ส่วนนี้สำคัญมาก)

   

                        8.7.2.2  กำหนดฟิล์ด “user_password” ตามรายละเอียดข้างล่าง

 

 

                         1)  Submit Values from : form1

                         2) Connection : MyConnectRegister

                         3) Insert table : admin_system

                         4) Columns : ‘user_pass’ Gets Value From ‘FORM.pWord as text

                             ถ้าข้อ 4) นี้ไม่เหมือน ให้ทำข้อ 5) ก่อนค่ะ

                         5) Value : FORM.pWord (ส่วนนี้สำคัญมาก)

 

                        8.7.2.3  กำหนดฟิล์ด “myname” ตามรายละเอียดข้างล่าง

 

 

                         1)  Submit Values from : form1

                         2) Connection : MyConnectRegister

                         3) Insert table : admin_system

                         4) Columns : ‘myname’ Gets Value From ‘FORM.myName’ as text

                             ถ้าข้อ 4) นี้ไม่เหมือน ให้ทำข้อ 5) ก่อนค่ะ

                         5) Value : FORM.myName (ส่วนนี้สำคัญมาก)

                        8.7.2.3  คลิกปุ่ม Browse..

                         1) เลือกไฟล์ index.php

                              ( หรือไฟล์ที่ต้องการให้แสดงผลหลังจากเพิ่มสมาชิกใหม่)

                         2) คลิก OK

 

 

                        9.7.2.4  คลิก OK

   

               8.7.3  ดับเบิ้ลคลิกที่ Insert record (form1, MyConnectRegister)

 

 

                        กำหนดรายละเอียดดังรูปภาพข้างล่างนี้

 

 

                         1)  Submit Values from : form1

                         2) Connection : MyConnectRegister

                         3) Insert table : admin_system

                         4) Columns : ‘user_name’ Gets Value From ‘FORM.uName’ as text

                         5) คลิกปุ่ม Browse..

                         6) เลือกไฟล์ index.php ( หรือไฟล์ที่ต้องการให้แสดงผลหลังจากเพิ่มสมาชิกใหม่)

                         7) คลิก OK

 

 

               8.7.4  คลิก Ok

 

 

          8.8 ตรวจสอบว่ามีข้อมูลซ้ำกันหรือไม่

                8.8.1  คลิก panel Insert    เปลี่ยนเป็น Data

 

 

                8.8.2  คลิกที่ลูกศร   User Authentication :

                8.8.3  คลิกเลือก Check New Username เป็นการเช็คว่า Username ซ้ำหรือไม่

 

 

                จะขึ้นดังรูปภาพด้านล่าง กำหนดรายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง

 

 

                         1)  Username field : uName

                         2) If already existe, to to : register.php

                             - คลิกปุ่ม Browse…

                             - เลือกไฟล์ register.php

                             - คลิก OK

                         3) คลิก OK

 

      9. กดปุ่ม Ctrl + S เพื่อทำการ Save ไฟล์

      10. กดปุ่ม F12 เพื่อทดสอบ

 
     เป็นอันเสร็จสิ้นการทำงาน
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com