กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

กรณีศึกษาสำหรับทำงานชิ้นส่งครู

 

(การสร้าง Radio Group เพื่อเลือกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

      3. คลิกเลือก Radio Group

 
 

          จะปรากฏดังรูปภาพดังต่อไปนี้

 
 

          3.1 ตั้งค่าดังรูปภาพต่อไปนี้

.
 

          3.1.1  Name : gender

          3.1.2 Radio buttons :

                (ถ้าต้องการเพิ่ม ให้คลิกเครื่องหมาย + , ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกเครื่องหมายลบ -)

 
Label Value
ชาย 1
หญิง 2

หมายเหตุ

     สามารถตั้งตัวแปรได้อีกแบบ เพราะเป็นการเก็บค่าเท่านั้น

        ชาย  =   f

        หญิง =   m

 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com