กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

กรณีศึกษาสำหรับทำงานชิ้นส่งครู

 

(การสร้าง Selection box หรือ Dropdown)

 

      4. คลิกเลือก Select (List / Menu)

 
 

          4.1 จะปรากฏดังรูปภาพต่อไปนี้

.
 

                กำหนดรายละเอียดดังภาพ

                4.1.1  ID: edu  (คือตัวแปร ห้ามีอักขระพิเศษ ห้ามเว้นวรรค)

                4.1.2 Label: E-mail : ระดับการศึกษา

                4.1.3 Style: Attach label tag using ‘for’ attribute

                4.1.4 Position: Before form item

                4.1.5 คลิก OK

 

                        จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่างนี้

.
 

                        กำหนดตัวเลือกให้กับ input ระดับการศึกษา

 

          4.2 จะขึ้น ระดับการศึกษา  เราจะกำหนด Label กับ Value คลิก input ระดับการศึกษา

                4.2.1 คลิก input ของ “ระดับการศึกษา”

.
 

                4.2.2 คลิก List Values…

.
 
                        จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่างนี้ .

 

 

                        1)  ช่อง Item Label : พิมพ์ “ประถมศึกษา”

                        2) ช่อง Value : พิมพ์ “1”

                        3) คลิกเครื่องหมายบวก   เพื่อเพิ่ม “ตัวเลือก” และ “ข้อมูล”

 
 

                        4) ช่อง Item Label : พิมพ์ “มัธยมศึกษา”

                        5) ช่อง Value : พิมพ์ “2”

                        6) คลิก OK

                        7) กดปุ่ม Shift + Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

                            (เตรียมสร้าง Button)

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com