กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ตารางข้อมูลใน MySQL (Insert Data)

   ข้อที่ 1 - ข้อที่ 5 (คลิกที่ไฟล์ data-table.php)

      1. เปิดไฟล์ data-table.php

      2. คลิกที่ตาราง

 
 

      3. กดปุ่มลูกศร “เลื่อนซ้าย” ที่แป้นคียบอร์ด 

      4. กดปุ่ม Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดใหม่

      5. พิมพ์  เพิ่มข้อมูล

 
 
   ข้อที่ 6 - ข้อที่ 7 (อยู่ที่ไฟล์ insert.php)

      6. สร้างไฟล์ insert.php ( กด Ctrl + N  เลือก PHP  คลิก Create ) หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง (เพื่อสร้างไฟล์  insert.php)

           6.1 คลิกเมนู  File

           6.2 คลิก  New

.
 

           6.3 คลิกเลือก PHP

 
 

           6.4 คลิก Create    จะปรากฏหน้าจอเปล่า (พิมพ์ชื่อตัวเองลงไป เช่น Watra)

 

      7. บันทึกไฟล์ชื่อ  Insert.php

           7.1 คลิกเมนู File  คลิก Save as  หรือ กด Ctrl + S  เพื่อทำการบันทึกไฟล์

 
 

           7.2 ตั้งชื่อ  Insert

 
 

            7.3 คลิก  Save 

 
   ข้อที่ 8 (คลิกที่ไฟล์ data-table.php)

      8. การทำ  Link  เชื่อมโยง  insert.php

           8.1 คลิก Tab  data-table.php

           8.2 คลุมดำคำว่า  เพิ่มข้อมูล”

 
 

           8.3 คลิก  Browse for File  ที่  Panel  Poperties  (ด้านล่างของหน้าจอ ถ้าไม่พบ ให้คลิกเมนู Window  เลือก Properties หรือกดปุ่ม Ctrl + F3)

 
 

           8.4 คลิกเลือกไฟล์  insert.php

 
 

           8.5 คลิก  OK 

           8.6 กดปุ่ม F12 ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อทดสอบ  (จะปรากฏดังภาพด้านซ้าย)

           8.7 คลิก “เพิ่มข้อมูล”  (จะปรากฏดังภาพด้านขวา) แสดงว่าสามารถลิงค์เว็บเพจได้จริง

 
 
     
   ข้อที่ 9 (คลิกที่ไฟล์ insert.php)

      9. สร้างเว็บเพจ “การเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ตารางข้อมูลใน MySQL (insert.php)

          9.1 คลิก Tab insert.php  ลบชื่อ  Watra

 
 

          9.2 ที่  Panel  INSERT (ถ้าไม่มีให้คลิกเมนู window  INSERT (หรือกดปุ่ม Ctrl + F2)

 
 

          9.3 คลิกลูกศรชื่อลงที่ Common 

 
 

          9.4 คลิกเลือก Data  

 
 

          9.5 เลื่อนหา  Insert  Record  

          9.6 คลิกที่ลูกศรชี้ลง  เลือก 

 
 

          9.7 จะปรากฏดังภาพด้านล่าง พร้อมทั้งกำหนดลักษณะดังต่อไปนี้

 
 

               9.7.1 Connection :  เลือก MyConnect  (เราสร้างไว้แค่อันเดียวเลยเลือกได้เลย)

                9.7.2 Table : เลือก Student (เราสร้างไว้แค่ฐานข้อมูลเดียวเลือกได้เลย)

                9.7.3 After  inserting,  go  to : เมื่อทำการเพิ่มข้อมูลแล้วให้ไปที่เพจใด

                     9.7.3.1 คลิก Browse 

                     9.7.3.2 คลิกเลือก data-table.php

 
 

                     9.7.3.3 คลิก OK 

                     9.7.3.4 คลิกฟิลด์  id  คลิกเครื่องหมายลบ  เพื่อลบ id ซึ่งเป็น Autonum ออก (การรันเลขอัตโนมัติ)

 
 

                                       กำหนดรายละเอียดเพียงเท่านี้

                     9.7.3.4 คลิก OK 

 
.
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com