กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การสร้างฐานข้อมูลสำหรับ  Login

 

      1. เข้า google chrome 

      2. พิมพ์  localhost  ที่ address แล้วกด enter จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

 
 

      3. คลิก   จะปรากฏดังภาพ

 
 

      4. ช่อง  Username พิมพ์  root

      5. ช่อง  Password  พิมพ์  w12345678

      6. คลิก Sign in

      7. คลิกเลือกฐานข้อมูล  dw-db

 
 

      8. คลิก  dw-db (1)  ด้านซ้าย   เลข (1) หมายถึงมีตาราง  1  ตาราง

 
 

          8.1 สร้างตารางเพิ่ม

               8.1.1 ชื่อ  :  admin_system

               8.1.2 Number of fields : 4

               8.1.3 คลิก  ลงมือ

               8.1.4 กำหนด  “ชื่อฟิลด์”  ข้อมูลตามภาพ

 
 

               8.1.5 คลิก  บันทึก

               8.1.6 คลิกชื่อตาราง  admin_system  (ด้านซ้าย)

 
 

               8.1.7 คลิก  แทรก  เพื่อทดสอบเพิ่มข้อมูล

 
 

               8.1.8 กรอกข้อมูลลงไป   2  record

 
 

               8.1.9 คลิก  ลงมือ

 

  ร้าง  Folder  เก็บไฟล์

      1. เข้าโปรแกรม  Dreamweaver 

      2. คลิกขวา  Site – watra (c:\AppServ\www\dw-db)

 
 

      3. คลิก  New Folder

 
 

      4. ตั้งชื่อ  admin  กดปุ่ม  Enter

 
 

      5. คลิกขวาที่โฟร์เดอร์   admin

 
 

การสร้างไฟล์  Login/Logout  ด้วย  PHP

   การสร้าง  Logi

      1. คลิก  New  File

 
 
      2. ตั้งชื่อ  index.php
 
 

   3.  ดับเบิ้ลคลิก  index.php  เพื่อเปิดไฟล์

 
 

      4. ที่  Title : Admin Login   ตั้งชื่อหัวเว็บเพจ  Admin Login

 

      5. คลิก Panel insert

 

 
      6. คลิก Formss (จะขึ้นเส้นปะสีแดง แสดงว่าสามารถสร้างเฟอร์มได้แล้ว)
 

 

        6.1 คลิก  Text  Field

 

 

        6.2 กำหนดรายละเอียด   “ชื่อผู้ใช้  ดังรูปภาพด้านล่าง

              6.2.1   ID : uname

              6.2.2  Label : Username :

              6.2.3  คลิก  OK

                       จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่างนี้

 

 

        6.3 คลิกด้านหลังช่อง  Input  กดปุ่ม  Shift + Enter  ขึ้นบรรทัดใหม่

 

.

        6.4 คลิก  Text  Field

 

.

        6.5  กำหนดรายละเอียด   “รหัสผ่าน”   ดังรูปภาพด้านล่าง

               6.2.1   ID : Pword

               6.2.2  Label : Password :

               6.2.3  คลิก  OK

 

.

        6.6 คลิกช่อง  Password  (เพื่อให้เวลาพิมพ์เป็นสัญญาลักษณ์ จุด จุด  “...”  แทนตัวอักษร)

 

.

        6.7 คลิกท้าย  input   ของ  Password  (ท้ายช่อง  Password)

 

.

        6.8 เคาะปุ่ม  Spacebar  ที่แป้นคีย์บอร์ด 1 หรือ 2 ครั้ง

        6.9 ที่  Panel  Forms  Button

 

.

             6.9.1 กำหนดรายละเอียดปุ่ม  ตกลง  หรือปุ่ม  Submit  ดังนี้

                     1) ID : btnLogin

                     2) Style : No label tag

                     3) คลิก  OK

 

.

                     จะได้ดังภาพ

 

.

        6.10 คลิกที่ปุ่ม 

        6.11 เปลี่ยน  Submit  เป็น  Login ที่    Panel  Properties

 

.
.
 

การสร้างไฟล์  “for-admin.php  (ตอนนี้สร้างหลอก  เพื่อนำไปลิงค์ข้อมูล)

      7. สร้างไฟล์ใหม่ ( กด Ctrl + N  เลือก PHP  คลิก Create ) หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง (เพื่อสร้างไฟล์  for-admin.php)

          7.1 คลิกเมนู  File

          7.2 คลิก  New

 

.

        7.3 คลิกเลือก PHP

 

.

         7.4 คลิก Create   จะปรากฏหน้าจอเปล่า

      8. บันทึกข้อมูล  ชื่อ   for-admin.php  

         8.1 คลิกเมนู File  คลิก Save as  หรือ กด Ctrl + S  เพื่อทำการบันทึกไฟล์ (กรณีบันทึกครั้งแรก)

 

.

         8.2 คลิกลง  Folder  admin

         8.3 ตั้งชื่อไฟล์  File name:  for-admin 

         8.4 คลิกปุ่ม  Save

 

.

      9. คลิก  Tab   index.php

 

.

      10. คลิก  panel   Insert  คลิกลูกศรชี้ลง 

      11. คลิกเลือก    Data

 

.
      12. คลิกที่ลูกศร User Authentication :

      13. คลิกเลือก  Log  In  User     

.
.

.
      14. จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง  ให้กำหนดรายละเอียดตามรูปภาพ
 

 

            14.1 Get  input  from  from :  form1

            14.2 Username field : uname

            14.3 Password field : Pword

            14.4 Validate using connection : MyConnect

            14.5 Table : admin_system

            14.6 Username  column : user_name

            14.7 Password  column: user_pass

            14.8 if  login  succeeds,  go  to :  for-admin.php   คลิก  Browse…  เลือกไฟล์ตามที่กำหนด

            14.9 if  login  fails,  to  to :  index.php    คลิก  Browse…  เลือกไฟล์ตามที่กำหนด

            14.10  คลิก  OK

 

      15. กด Ctrl + S  เพื่อทำการบันทึกอีกครั้ง  หรือ  คลิกเมนู File  คลิก Save (บันทึกงานเดิม)

 

 
      16. กดปุ่ม  F12  ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อทดสอบ
 

 

      17. พิมพ์  Username  และ  Password  ตามที่ได้เคยกรอกไว้

      18. คลิกปุ่ม  Login

 

 
 

การสร้าง  Logout

      1. คลิก  Tab  for-admin.php 

          (ถ้าไม่มีให้เปิดไฟล์ขึ้นมา  ถ้ายังไม่ได้สร้างให้กลับไปทำ ข้อ  10. การสร้างไฟล์  Login/Logout)

 

 

      2. คลิกที่ลูกศร  User Authentication :

      3. คลิกเลือก  Log  Out  User    

 

 

.     จะปรากฏไดอะล็อกบล็อก  Log  Out  User

     4. คลิกปุ่ม  Browse…

 

 

     5. คลิกเลือกไฟล์   index.php

     6. คลิก  OK

 

 
 

     7.  คลิก  Tab   index.php 

         ถ้าไม่มีให้เปิดไฟล์   index.php

         ถ้าไม่ได้สร้างกลับไปทำ   ข้อ 10. การสร้างไฟล์  Login/Logout  การสร้าง  Login

 

 

     8. กดปุ่ม  F12  เพื่อทดสอบ  (สังเกตจะมีคำว่า Log out  ปรากฏขึ้นมาให้)

 

 

     9. คลิก  Log  out   เพื่อทำการทดสอบ ะกลับสู่หน้า  index.php  

 

 

     9. คลิก  Log  out   เพื่อทำการทดสอบ ะกลับสู่หน้า  index.php  

 

 
เป็นอันเสร็จสิ้นการกำหนด  Log  in   และ  Log  out
 
 

การตรวจสอบสิทธิ์ / ข้อความตอบรับ   (Restrict  Access)

    การตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน และการแสดงข้อความต้อนรับ  Username

    Restrict  Access   เป็นการจำกัดการเข้าถึง

     1. คลิก  Tab  ไฟล์ index.php 

         ถ้าไม่มีให้เปิดไฟล์   index.php

         ถ้าไม่ได้สร้างกลับไปทำ   ข้อ 10. การสร้างไฟล์  Login/Logout  การสร้าง  Login

 

 

     2. คลิก  Tab ไฟล์  for-admin.php

         ถ้าไม่มีให้เปิดไฟล์   for-admin.php

         ถ้าไม่ได้สร้างให้กลับไปทำ   ข้อ 10. การสร้างไฟล์  Login/Logout   การสร้าง  Login

ตั้งแต่หัวข้อย่อ ข้อ 7 - ข้อ 8  และการสร้าง  Logout ข้อ 1 – ข้อ 6

 

 

     3. คลิก  panel  Insert  เปลี่ยนเป็น  Data  

 

 

     4. คลิกที่ลูกศร User Authentication :

     5. คลิกเลือก  Restrict  Access  To  Page  

 

 
          จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพ

 

     6. คลิกเลือก  Username  and  password

     7. คลิกปุ่ม  Browse…

 

 

     8. คลิกเลือกไฟล์   index.php

     9. คลิก  OK

 

 

     10. คลิก  OK (หน้าต่าง  Restrict  Access  To  Page)

     11. กลับไปที่ไฟล์  index.php  ทำการทดสอบ

     12. กดปุ่ม  F12  ที่แป้นคีย์บอร์ด

 

 

     13. คลิก  Tab  for-admin.php

     14. คลิกหน้า คำว่า  Log  out”

     15. กดปุ่ม  Enter  เว้นบรรทัด เพื่อพิมพ์ข้อความ

 

 

     16. คลิกเลือก  Panel  BINDINGS

 

 

         16.1 คลิกเครื่องหมายบวก 

         16.2   คลิกเลือก  Session  Variable

 

 

         16.3   ช่อง  Name : MM_Username

         16.4   คลิก  OK

 

 

         16.5   ที่  Tab   BINDINGS

                    ลากคำว่า  MM_Username  มาวางไว้ด้านหลัง   ขอต้อนรับ :

 

 

         จะปรากฏดังหน้าจอด้านล่าง

 

 

         16.6   กด  Ctrl + S  บันทึกข้อมูล

     17. กลับไปที่  Tab  ไฟล์   index.php

     18. กดปุ่ม  F12  ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่ดทดสอบการทำงาน

 
     เป็นอันเสร็จสิ้นการทำงาน
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com