กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

กรณีศึกษาสำหรับทำงานชิ้นส่งครู

 

สร้างตารางแสดงผลข้อมูล edu

 

      3. คลิกเมนู File  คลิก New

 
 

      4. คลิกเลือก PHP  คลิก Create

.
 

      5. คลิกเมนู File  คลิก Save As

      6. ตั้งชื่อไฟล์ data-table-edu.php (ไม่ต้องพิมพ์นามสกุล โปรแกรมจะตั้งให้เอง)

      7. คลิก panel  Insert  เปลี่ยนเป็น Data

          7.1 คลิกลูปศรชี้ลง   ตรงคำว่า “Common

          7.2 คลิกเลือก Data

 
 

          7.3 คลิกลูกศรชี้ลง  ตรงคำว่า “Dynamic Data”

 
 

               7.3.1 คลิก ข้อ 4. Create a Recordset.

                        คลิก Recordset สีฟ้า

 
 

                        จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่าง

 
 

                        กำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

                        1) Name: ShowDataEdu

                        2) Connection: MyConnectEdu

                        3) Table: edu

                        4) Columns: All

                        5) คลิก OK

 
 

                        6) Recordset : ShowDataEdu

                        7) Show : All records

                        8) คลิก OK

 
 

                        จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่าง

 
 

      8. Save (กดปุ่ม Ctrl + S)

          (เชื่อมงานกับฐานข้อมูลที่สร้างไว้ ลำดับต่อไปสำคัญมาก)

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com